Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
rajibraj

Fatura Düzenlenirken KDV Oranının Eksik Hesaplanması Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesini Gerektirir Mi?

  • 990 30 Ağustos 2023, 12:25

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Özel usulsüzlükler ve cezaları Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması başlıklı 353 üncü maddenin 1 nci  fıkrasında; “Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanunun 227, 231 ve 234 üncü maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2.200 TL'den (2023 yılı için) aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Danıştay 3.Dairesi’nin 2016/10388 E. 2021/2206 K. 26.04.2021 Tarihli ilamında şu şekilde belirtilmiştir;

"213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353. maddesinin 1. fıkrasında verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda sözü edilen hükme göre, özel usulsüzlük cezası uygulanabilmesi için, maddede sayılan belgelerin verilmediği ve alınmadığının veya düzenlenen belgelerde gerçek meblağlardan farklı meblağlara yer verildiğinin hukuken itibar edilecek biçimde somut olarak tespiti gerekmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, 2010 yılı içinde üç adet otomobili %18 katma değer vergisi hesaplayarak satması gerekirken %1 katma değer vergisi hesaplayarak satmasından dolayı faturaların eksik düzenlendiğinden bahisle aradaki farkın %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesildiği dikkate alındığındaVERGİ ORANININ EKSİK HESAPLANMASI, ANILAN MADDEDE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİNİ GEREKEN EYLEMLER ARASINDA GÖSTERİLMEDİĞİNDEN, vergi mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Buna göre, VUK 353 üncü madde kapsamında özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemlerin neler olduğu belirtilmiş olup fatura düzenlenirken KDV oranının eksik hesaplanması özel usulsüzlük cezası kesilmesi gereken eylemler arasında gösterilmediğinden özel usulsüzlük cezası kesilemez.

Ek : Danıştay 3. Dairesi'nin 26.04.2021 Tarihli İlamı

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

YASAL UYARI : İnternet sitemizde yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak yazar ve site kaynağının aktif linkine yer verilerek alıntı yapılabilir. YAZILAR AYNEN YAYIMLANAMAZ. Aksi yönde eylemler hakkında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki tazminat ve ceza hükümlerinin uygulanması için hukuki süreçler başlatılacaktır.