Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Ferdi Asım Hellaç (“İŞLETME”) tarafından işlenen tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda korunmaktadır. İŞLETME'nin veri sorumluluğu, kişisel verilerinizin İŞLETME tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, toplamanın yöntemi ve haklarınız konusunda aydınlatıcı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İŞLETME tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Ürün / hizmet sözleşmesi, ziyaret, başvuru, işe giriş, web sitemiz, sosyal medya, telefon, e-posta vb. nedenlerle paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir ve aşağıdaki amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilir:

 • İŞLETME’nin ürün veya hizmet sunabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İŞLETME’nin ve İŞLETME ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini;
 • İŞLETME tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • İŞLETME tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • İŞLETME'nin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • İŞLETME tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • İŞLETME'nin istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin

planlanması ve icra edilmesi

 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi,
 • İŞLETME'mizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İŞLETME'mizin ve İŞLETME'mizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi,
 • İŞLETME denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İŞLETME finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası

Kişisel verilerinizin İŞLETME'miz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.hellac.com internet adresinden paylaşılmış olan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası"ndan ulaşabilirsiniz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla; yurt içinde ve yurtdışında hissedarlarımıza, diğer tesislerimize, iş ortaklarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir:

 • İŞLETME tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • İŞLETME tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • İŞLETME tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;
 • İŞLETME'nin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
 • İŞLETME'nin istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • İŞLETME'nin ve İŞLETME ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

Kişisel verilerinizin kullanımı yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz İŞLETME tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle ve farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLETME, elde ettiği kişisel verileri, iş ortağı/müşteri/tedarikçilerden toplanan verileri memnuniyeti en iyi şekilde sağlayabilmek için işbu bilgilendirme ile belirtilen şartlar çerçevesinde ve varsa sözleşmelerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, İŞLETME, sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini

www.hellac.com internet adresinden paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle İŞLETME'ye iletebilir. İŞLETME, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması

hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak www.hellac.com adresinde İletişim Formu kullanılarak yazılı bir şekilde İŞLETME’ nin Müftü Mah. Nimet Hoca Sok. Demiroğlu Apt. No:22/6 Ereğli - Zonguldak adresine yazılı olarak, www.hellac.com adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa İŞLETME'ye daha önceden bildirdiğiniz ve İŞLETME sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile muhasebe@hellac.com adresine iletilmesi halinde en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, İŞLETME 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise İŞLETME, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Saygılarımızla,

Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir