Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı

ÖZET:

Özel nitelikli inşaatlarda SGK’dan ilişiksiz belgesi alınabilmesi için bina maliyetinin SGK tarafından ilan edilen işçilik oranına denk gelen kısmı kadar sigorta primine esas kazanç bildiriminde bulunmak gerekmektedir. SGK’ya bildirilecek prime esas kazanç hesabına esas olan bina maliyetinin tespiti için gerekli olan 2024 yılına ait inşaat birim maliyetleri açıklandı.

Buna göre;

  1. 2024 yılından önce başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatlarda bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedelinin esas alınacağından 12.08.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğdeki maliyet bedellerinin;
  2. 2024 yılında başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 20.02.2024 tarih 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet bedellerinin;

esas alınması gerekmektedir.

DETAYLAR:

Özel nitelikli inşaatlarda yapan gerçek veya tüzel kişilerden ilişiksizlik belgesi istenmektedir. İlişiksizlik belgesinin alınabilmesi için, özel nitelikli inşaatlarda inşaat maliyetinin belli bir yüzdesinin, işçilik olarak SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Yapılan asgari işçilik hesaplanması sonucunda SGK’ya bildirilmesi gereken sigorta primine esas kazanç tutarı bildirilir ve karşılığı prim ödenirse SGK’nın ilgili birimince ilişiksizlik belgesi verilmektedir.

Asgari işçilik uygulaması; özel nitelikteki inşaat işlerinden, ihale konusu işlerden ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı işin yürütümü için gerekli olan en az sigortalı sayısına, sigorta primine esas kazanç tutarına ve çalışma süresine uygun olarak işverence SGK’ya yeterli işçilik bildirilip bildirilmediğinin tespitine yönelik bir uygulamadır.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma ve Re’sen Yapılacak İşlemler” başlıklı 111. Maddesine göre; “Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek SGK tarafından özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında kullanılmaktadır.

Yapılacak asgari işçilik hesaplamasında Resmî Gazete’de yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınmaktadır.

20 Şubat 2024 tarih 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2024 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanmıştır. Tebliğ sirkülerimizin ekler bölümünde sunulmuştur.

Buna göre;

  1. 2024 yılından önce başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatlarda bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan son birim maliyet bedelinin esas alınacağından 12.08.2023 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2023/2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğdeki maliyet bedellerinin;
  2. 2024 yılında başlayıp, 2024 yılı içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alındığından 20.02.2024 tarih 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan birim maliyet bedellerinin;

esas alınması gerekmektedir.

Ek:
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2024 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
01/01/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarları Belli Oldu
Sonraki
SGK Alacaklarında Uygulanan Gecikme Cezası Oranı %2'den %3'e Çıkarıldı

Sirküler Bilgileri

  • Eklenme Tarihi 22 Şubat 2024, 09:44
  • Sirküler Adı Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2024 Yılı İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı
  • Sirküler Kategori Sosyal güvenlik mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER