Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu

ÖZET:

30 Aralık 2023 Tarihli ve 32415 Sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan  “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)” ile 2024 yılında uygulanacak olan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile çeşitli had ve tutarlar açıklanmıştır.

Buna göre 2024 yılında bazı cezalar ile had ve tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 1. Fatura kullanma mecburiyeti ve amortisman ayırma sınırı 6.900 TL
 2. Şüpheli alacak tutarı 14.000 TL
 3. Sermaye şirketleri için I inci derece usulsüzlük cezası 1.100 TL
 4. Sermaye şirketleri için II inci derece usulsüzlük cezası 580 TL
 5. Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılmasına ilişkin ceza 3.400 TL (Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 1.700.000 TL)
 6. Elektronik beyanname ve bildirimlerin verilmemesi durumunda birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında uygulanacak ceza 11.800 TL
 7. İzaha davet - Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 500.000 TL
 8. Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 23.000 TL üzeri
 9. Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 23.000 TL üzeri

DETAYLAR:

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2024 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLARA İLİŞKİN LİSTE

MADDE NO

KONUSU

2024 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

17.000

3- İlanın;

 

-  Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede ve bir internet haber sitesinde yapılması

17.000-1.700.000

-  Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ve bir internet haber sitesinde ayrıca yapılması

1.700.000 ve üzeri

4- İlanın;

17.000

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

MÜKERRER

Tahakkuktan vazgeçme

200

MADDE 115

MADDE 153/A

Teminat tutan

690.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1-Yıllık;

 

- Alış tutarı

1.400.000

- Satış tutarı

2.000.000

2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı

690.000

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

1.400.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

6.900

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

20

MÜKERRER MADDE 257

Teminat tutan

 

 

8-  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden;

 

-Yeni işe başlayanlar

44.000.000

- Faaliyeti devam edenler

440.000.000

 

10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

100.000.000

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

6.900

MADDE 323

Şüpheli alacak tutarı

14.000

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

87

- Diğer vergilerde

170

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

1.100

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

660

3- İkinci sınıf tüccarlar

330

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

150

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

87

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

40

 

Hnci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

580

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

330

3- İkinci sınıf tüccarlar

150

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar

87

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

40

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

23

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

3.400

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.700.000

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

3.400

- Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

170.000

- Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.700.000

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

40.000

7- Kamu kuram ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2.000

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini belirlenen sürede yerine getirmeyen ya da bildirimi eksik veya hatalı yapan matbaa işletmecilerine

6.600

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300.000

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600

11-Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

 

Alt sınır

230.000

Üst snır

2.300.000

MADDE 355

Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14

MÜKERRER MADDE 355

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

- 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256 ve 257 nci maddelerde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar:

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

6.900

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.400

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.800

-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

4.400.000

- Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri flnans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

8.700.000

MADDE 370

İzaha davet

 

 

- Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutan

500.000

EK MADDE 1

Uzlaşma limitleri

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 üzeri

376 nci maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 ve altı

EK MADDE 11

Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır

23.000 üzeri


Ek:
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556)

Sirküleri PDF formatında indirmek için  buraya tıklayınız.

Saygılarımla,
Ferdi Asım Hellaç
Mali Müşavir

Önceki
Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Belli Oldu
Sonraki
Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Beyan ve Ödeme Süreleri Değiştirildi

Sirküler Bilgileri

 • Eklenme Tarihi 12 Ocak 2024, 19:52
 • Sirküler Adı Vergi Usul Kanunu (VUK) Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak Had ve tutarlar Belli Oldu
 • Sirküler Kategori Vergi mevzuatı
KATEGORİDEKİ DİĞER SİRKÜLER