Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Yüzde 58,46 Olarak Belirlendi

2023 yılı için belirlenen %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranı, 2024 yılı vergilerinin artışında dikkate alınacaktır.

Konusu Belirli Tutarın Altındaki Davalar Hakkında Temyiz Kanun Yoluna Başvurulamamasını Öngören Kural Anayasa'ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir

İptal kararı 13.10.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 9 ay sonra (13.07.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

Kdv Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (47 Seri No.lu)

7456 Sayılı Kanun ile afetzedelere bağışlanacak konutların inşasına yapılacak bağışlara ilişkin istisna ve taşınmaz satışına ilişkin istisnalarda düzenleme yapılmıştı. Yapılan değişiklikler KDV genel uygulama tebliğine (47 Seri No.lu ) işlendi.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranı Artırıldı

1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26,75 olarak tespit edildi.

01.07.2023-31.12.2023 Döneminde Sigortalı Başına 500 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

7456 sayılı Kanuna eklenen madde ile 01.07.2023 ila 31.12.2023 dönemi için asgari ücret desteği 500 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Maktu Harç Oranları %50 Oranında Artırıldı

 7.7.2023 tarih ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7344 sayılı CK ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifenin “II-Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %50 oranında artırılmıştır..

KDV Oranları Artırıldı

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye, % 8 KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin KDV oranı %10’a, yükseltildi. Düzenleme 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecektir.

İndirimli Gelir Stopaj Oranı Uygulaması 31/12/2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

7352 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla indirimli gelir stopaj oranı uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar, 28 Haziran 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Artırıldı

24 Haziran 2023 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 16,75 olarak tespit edildi.

Fiziki Ortamda Tutulan Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

2022 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterlerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar "Görülmüştür" onayının yapılması gerekmektedir.

01/07/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarı Belli Oldu

01/07/2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak olan asgari ücret; brüt 13.414,50 TL net 11.402,32 TL olarak belirlendi.

Kurumların 31 Mart 2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını KKM ve KH'lere Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası

KVK'nın Geçici 14'ün dördüncü fıkrasında yer alan istisna, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanabilecek.

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Hesaplanacak Ek Vergi Uygulaması

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No:3) kapsamında usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özet Döviz Pozisyon Raporunda Önemli Değişikler Yapıldı

TCMB yayımladığı bilgilendirme yazısında Özet Döviz Pozisyon Raporunda önemli değişiklikler yapmıştır.

TCMB Tarafından Beş Milyon TL ve Üzeri Kredi Borcu Olan Tüzel Kişilerden Talep Edilen Özet Döviz Pozisyon Raporu

TCMB, yurt içinde faaliyet gösteren bankalara nakdi ve gayri nakdi toplam 5 milyon TL ve üzerinde kredi borcu olan tüzel kişilerden "Özet Döviz Pozisyon Raporu" talep etmiştir.

Özel bina İnşaatlarında yaklaşık maliyet bedelinin hesabında değişiklik yapıldı

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özel bina inşaatlarında yaklaşık maliyet bedelinin hesabında değişiklik yapıldı.

İhalenin İptal Edilmesi Halinde Sözleşmeye İlişkin Damga Vergisinin İade Edilmeyeceğine İlişkin Hüküm Anayasaya Aykırı Bulunarak İptal Edildi

(1) sayılı Tablo’nun “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının parantez içi hükmünün son cümlesi Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Depremden etkilenen yerler için 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet adresinde 08.02.2023 tarihinde duyuru yayımladı.

Yönetim Kurulu Karar Defterleri İle Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2023'e kadar yaptırılması gerekiyor

Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarını zamanında yaptırmayanlara 2023 yılında 31.097 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

01/01/2023-31/12/2023 döneminde uygulanacak yeni asgari ücrete bağlı olarak değişen parametreler

05.01.2023 tarihli 2023/3 Sayılı SGK Genelgesi ile 2023 yılında uygulanacak parametreler yeniden belirlenmiştir.